Проекти

„Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД успешно приключи изпълнението на своя проект

На 9 юни 2019 г. „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД успешно приключи изпълнението на своя проект „Повишаване на производствения капацитет в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД и внедряване на машини и съоръжения, водещи до експортен потенциал“ по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.012-0010-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на проекта са реализирани инвестиции в производствени мощности, които могат да позволят увеличение на производителността, навлизането на нови пазари и поддържане на качеството чрез внедряване на най-новите енерго и разходоспестяващи машини и съоръжения в бранша. След провеждането на процедура за определяне на изпълнители „Избор с публична покана“ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. и сключване на договори бяха закупени и пуснати в експлоатация следните материални активи:

 1. Два броя индустриален миксер;
 2. Допълнителен казан за миксер;
 3. Повдигач-обръщач за казани на миксер;
 4. Предпруферна зона;
 5. Автоматичен делител с окръглител и
 6. Две Ротационни фурни.

Въвеждането в експлоатация на посочените машини и производствени съоръжения доведе до нарастване на производителността на предприятието, увеличаване производствения обем и асортимент, съответно повишаване на производствения капацитет, възможност за растеж, създаване на нови работни места и навлизане на нови (чуждестранни) пазари.

Допълнителен ефект и добавена стойност при реализирането на проекта са допълнителните инвестиции, увеличаване на възможностите за туризъм, подобряване на социално – икономическата среда, облагородяване на средата и др., съпътстващи всяка една инвестиция, която е винаги в полза на местната общност. Наред с това инвестицията няма вредни въздействия, щадяща е към околната среда и здравето на хората, което също я прави полезна, добра и обоснована и е в унисон с местната и национална политика за развитие.

С оглед спазване на задълженията си съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, „Елма 13“ ООД изпълни и дейност по информация и публичност на проекта. Фирмата предприе всички необходими мерки и спазваше изискванията и приложимите правила за информиране и публичност относно финансирането по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР, като публикува информация за проекта, целите и резултатите на фирмения си уеб-сайт, постави изискуемата визуализация на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, визуализиращи стикери върху всеки един от ДМА, доставен по проекта, изготвянето на материали, свързани с осигуряването на информация и публичност на дейностите по проекта – информационни брошури, съдържащи информация за целите и приоритетите на ОПИК, целите на проекта и очакваните резултати, както и информационни спотове – 2 публикации в местни медии за размера и ползата от инвестицията по проекта. Също така на видимо за обществеността бяха поставени информационен плакат и постоянна обяснителна табела на производствената сграда на предприятието, които указват, че се реализира проект, финансиран от ЕС. За избора на изпълнител на услугите по дизайн, подготовка, отпечатване и изработване на информационните материали и публикации в местните медии във връзка с осигуряване на комуникация и визуализация на проект „Повишаване на производствения капацитет в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД и внедряване на машини и съоръжения, водещи до експортен потенциал“, фирмата приложи реда, посочен в Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, чрез събиране на поне 2 съпоставими оферти и изготвяне на обосновка за направения избор.

При изпълнението на проекта бяха спазени всички изисквания за публичност и информация, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, като се целеше постигането на прозрачност на полученото финансиране и разпространяването на информация относно целите и дейностите на проекта, финансиран в рамките на ОПИК.

Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше и принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.

„Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД постигна всички заложени в ДБФП специфични цели:

 1. Навлизане на чуждестранни пазари и увеличаване на износа и на експортния потенциал на годишна база;
 2. Увеличване на производителността с 30 процента;
 3. Създаване на най-малко 6 нови работни места,

с което беше изпълнена и основната цел на проекта за нарастване на производителността на предприятието, навлизане на нови (чуждестранни) пазари, увеличаване производствения обем и асортимент чрез внедряване на нови машини и производствени съоръжения, които ще бъдат предпоставка за растеж и създаване на нови работни места.

Планираното навлизане на нови пазари ще даде предимство и голям потенциал за навлизане на международни пазари, което от една страна е стъпка в посока националните приоритети за повече експорт на местните стоки и услуги, а от друга – стъпка към повече работни места, повече приходи, повече инвестиции на местно ниво, което води до подобряване качеството на живот и възможностите за реализация и развитие – приоритет на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Троян, Априлци, Угърчин.

Сключеният административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.012-0010-C01 е с общ бюджет от 389 879,11 лв., от които финансиране от ЕС на стойност 198 838,34 лв. и национално съфинансиране в размер на 35 089,13 лева.

Реализацията на проекта доведе до комплексен положителен ефект върху цялостната дейност, повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД.


„Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и съоръжения (ДМА) в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД по следните обособени позиции:

 • Обособена позиция 1, включваща:
  • Индустриален спирален миксер – 2 бр.;
  • Допълнителен казан за миксер – 1 бр.;
  • Повдигач-обръщач за казани на миксер – 1 бр.;
 • Обособена позиция 2: Предпруферна зона – 1 бр.;
 • Обособена позиция 3: Автоматичен делител с окръглител – 1 бр.;
 • Обособена позиция 4: Ротационни фурни – 2 бр.“

Свалете документацията от тук.


Поект „Повишаване на производствения капацитет в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД и внедряване на машини и съоръжения, водещи до експортен потенциал“

На 9 октомври 2018 г. „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Повишаване на производствения капацитет в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД и внедряване на машини и съоръжения, водещи до експортен потенциал“.

Проектът е част от политиката за развитие на дружеството, която цели непрекъснато увеличение на производителността с акцент максимално качество на стоките и услугите, развитие на човешките ресурси, навлизане на нови пазари, работа в полза на обществото и
местното развитие.

В рамките на проекта е предвидено реализирането на инвестиции в производствени мощности, които могат да позволят увеличение на производителността, навлизането на нови пазари и поддържане на качеството чрез внедряване на най-новите енерго и разходоспестяващи
машини и съоръжения в бранша. Проектът цели инвестиция в следните производствени материални активи:

 1. Два (2) броя индустриален миксер;
 2. Допълнителен казан за миксер;
 3. Повдигач-обръщач за казани на миксер;
 4. Предпруферна зона;
 5. Автоматичен делител с окръглител и
 6. Две (2) Ротационни фурни,

които ще бъдат закупени след провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС No 160/01.07.2016.

При изпълнението на всички залегнали в АДБФП дейности предприятието ще съблюдава принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства, ще прилага принципите на хоризонталните политики на ЕС и ще спазва
изискванията и приложимите правила за информиране на обществеността за получената финансова подкрепа и публичност на изпълнявания проект.

Основната цел на проекта е внедряване на нови машини и производствени съоръжения, които ще доведат до нарастване на производителността на предприятието, ще дадат възможност за навлизане на нови (чуждестранни) пазари, за увеличаване производствения обем и асортимент и ще бъдат предпоставка за растеж и създаване на нови работни места.

В следствие на инвестицията ще бъдат постигнати следните цели на проекта:

 1. Навлизане на чуждестранни пазари и увеличаване на износа и на експортния потенциал на годишна база.;
 2. Увеличване на производителността с 30 процента;
 3. Създаване на най-малко 6 нови работни места.

Допълнителен ефект и добавена стойност при реализирането на проекта ще са допълнителните инвестиции, увеличаване на възможностите за туризъм, подобряване на социално – икономическата среда, облагородяване на средата и др., съпътстващи всяка една инвестиция, която е винаги в полза на местната общност. Наред с това инвестицията няма вредни въздействия, щадяща е към околната среда и здравето на хората, което също я прави полезна, добра и обоснована и е в унисон с местната и национална политика за развитие.

Планираното навлизане на нови пазари ще даде предимство и голям потенциал за навлизане на международни пазари, което от една страна е стъпка в посока националните приоритети за повече експорт на местните стоки и услуги, а от друга – стъпка към повече работни места, повече приходи, повече инвестиции на местно ниво, което води до подобряване качеството на живот и възможностите за реализация и развитие – приоритет на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Троян, Априлци, Угърчин. Внедряването на най-съвременните машини и съоръжения ще даде подкрепа не само за предприятието, но и за повече местно развитие, повече социално – отговорни дейности и повече просперитет. Проектът пряко адресира Специфичната цел – „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП от територията на МИГ“ на Основната цел: Социално – икономическо развитие на територията на МИГ, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността и социално включване.

Сключеният административен договор за безвъзмездна финансова помощ No BG16RFOP002-2.012-0010-C01 е с краен срок на изпълнение до 09.06.2019 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, чрез финансиране от Европейския фонд за регионално развитие на стойност 198 838,34 лв. и национално съфинансиране в размер на 35 089,13 лева.-

Comments are closed.