Референции

СОУ “Св. Климент Охридски” гр. Троян

r1СОУ “Св. Климент Охридски” гр. Троян издава настоящата референция на “Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД гр. Троян в уверение на това, че дружеството е извършило доставка на хляб и хлебни изделия по договор сключен на 04.01.2010 г. на стойност 8500 лв. без ДДС. Договора обхваща доставка на хлебни изделия. Като преценка на съвместната ни работа изразяваме следното мнение:

 • Доставките отговарят на изискванията на БДС;
 • Придружени са със сертификати за годност и качество;
 • Доставят се точно в срока и по заявка;
 • Доставената цена на продукцията е съобразена с пазарната;
 • Бизнес отношенията са коректни.

Настоящата референция се издава да послужи пред бъдещи клиенти, като доказателство за търговската репутация на “Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД гр. Троян

Директор: М. Христов

Община Априлци

preporaka-AprilciОбщина Априлци, гр. Априлци, област Ловеч, БУЛСТАТ 000291627, като Възложител удостоверява, че “Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД – гр. Троян, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. “Генерал Карцов” № 387, ЕИК 820163315, е била изпълнител по договори за доставка на хранителни продукти, както следва:

 • През 2005 година Договор от 12.07.2005 г. на стойност без ДДС 4 489,99 лв. -по обособена позиция №1 “Хляб и хлебни продукти”
 • През 2006 година Договор от 04.01.2007 г. на стойност без ДДС 10 404,93 лв. -по обособена позиция №1 “Хляб и хлебни продукти”
 • През 2007 година Договор от 17.01.2007 г. на стойност без ДДС 10 589,89 лв. -по обособена позиция №1 “Хляб и хлебни продукти”
 • През 2008 година Договор от 01.02.2008 г. на стойност без ДДС 10 713,80 лв. -по обособена позиция №1 “Хляб и хлебни продукти”
 • През 2010 година Договор от 04.01.2010 г. на стойност без ДДС 10 853,83 лв. -по обособена позиция №1 “Хляб и хлебни продукти”
 • През 2011 година Договор от 03.01.2011 г. на стойност без ДДС 11 199,01 лв. -по обособена позиция №1 “Хляб и хлебни продукти”

Дружеството показва опит в изпълнение предмета на сключените договори и притежава необходимата материална база, техника и работници, като поддържа високо качество на доставяните хранителни продукти. По време на изпълнение на договорите за доставка на хляб и хлебни продукти, не са констатирани нарушения и предписания от контролните органи по безопасност на храните.

Бенко Вълев кмет на община Априлци

   

Comments are closed.